Ops2016

Tänään Paulaharjussa oli yhteisöllinen ops-työskentelypaja. Vanhemmillekin oli kutsu käynyt, mutta valitettavasti moni ei siihen tarttunut. Aluksi keskusteltiin arvoista.

Reiluus: kunnioitus, käytöstavat, yhteisöllisyys, erityistarpeet, lisätuki sitä tarvitseville

Rohkeus: itsetunto, ahkeruus, kannustus, arvostus, rohkeus puuttua esimerkiksi kiusaamiseen

Vastuullisuus: turvallinen, hyvä ilmapiiri, osallisuus, kestävä kehitys, monikulttuurisuus

Arvokeskustelua johdatettiin siihen että miten arvot joko toteutuvat tai eivät toteudun nyt arjessa. Keskusteluissa tuli esiin, että useat opettajat kokevat nykyiset sirpaleiset oppiaineet raskaina ja osin turhina. Haluttiin enemmän kasvatusta ja vähemmän pelkkää opetusta.

kasvatusvaiopetus

 

Loppuiltapäivä keskusteltiin Unelmien koulusta seitsemässä kolmen hengen ryhmässä. Kukin ryhmä täytti  tunnolliseti 15-kohtaisen Reteaming-virikepohjan ;-D  Oheiset kolme aukipurkua eivät pysty välittämään sitä kehittämisen ja syvällisen positiivista ilmapiiriä, joka pajassa vallitsi. Toimikoon nämä eräänlaisena muistiinpanona ja esijaotteluna. Itse sisällöt ovat monelle muille koululle tuttuja, mutta tärkeää on että niitä on prosessoitu ja jaettu yhdessä.

Keskusteluteema 1: Näkemyksiä siitä millainen on unelmien koulu lähivuosina: 

Ilmapiiri:  Kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri/  Rento ja turvallinen ilmapiiri  mahdollistavat että koulu on viihtyisä koulu kaikille(henkilöstö, vanhemmat, oppilaat)

Kokonaisuudet ja ilmiöt: Luokkarajojen ylittävä toiminta. Irti sirpaleista oppiaineissa ja kirjojen tunnollisesta täytöstä / Opsin luova soveltaminen

Lisää resursseja: Tarvitaan ja halutaan lisää (apukäsiä saatavilla), jokaisessa luokassa avustaja, sillä jokaisessa luokassa alkaa olla pari haasteellista oppilasta.  Eritysryhmät saavat oikeaa tukea riittävillä resursseilla./ Pienet ryhmäkoot

Eheytetty koulupäivä: lapsille ilmaista liikuntaa, kerhotoimintaa. Koulu on yhteisönsä sydän. /  Monipuolista toimeliaisuutta.

Rikas, monikulttuurinen yhteisö: Luontevasti monikulttuurinen ja monitoiminnallinen oppimisyhteisö joka rikastuttaa myös lähiyhteisöä / Keskusteleva, välittävä, yhteisöllinen ja yhteistoiminnallinen yhteisö / Toisia kunnioittava kohtaaminen

Toimintaympäristö ja tilat tukevat oppimista. Koulussa on aistittavissa oppimisen iloinen ja tutkiva ote. Tilojen hyödyntäminen (viihtyisyys) jaettavissa oppijoiden ja oppijoiden mukaan

Muut nostot 1) Nykyaikainen teknologia hyödyntävissä kaikilla, 2) Resurssiviisaus (jos resursseja ei saada lisää, käytetään ne viisaasti)

Käytäntolähtöisyys ja aidot kohtaamiset olivat esillä monissa kirjauksissa ja keskusteluissa ”Jos minulla on aidosti jotain heidän arkeensa annettavaa, jaksan pysähtyä, kuunnella ja keskustella.” Säästökohteiksi esitettiin se ettei jokaiselle täydy hankkia ryhmässä samaa kirjaa, sillä myös netistä löytyy paljon hyödynnettävää materiaalia. Oppikirjoja ei thaluttu totaalisesti hylätä, vaikka osa oli siihenkin valmiita. Esimerkiksi matematiikassa ja FYKEssä on sopivat kirjaa paremmin omakohtainen tutkiminen ja tekemällä oppiminen. Myös Youtube-läksyt on annettu flipped classroom -hengessä.

Keskusteluissa nousi esiin se että ”Meillä (opettajilla) ei ole enää käsitystä siitä arjesta jossa lapset elävät. Opetetaan ihan turhia asioita lasten arkikokemusten pohjalta. Koulu pitäisi saada lähemmäs aitoa elämää, eikä se saa olla irrallinen saareke. Oppilaiden vahvuuksia pitäisi päästä hyödyntämään. Aito usko itseen ja omiin mahdollisuuksiin.

”Nykylasten elämä on jotenkin kutistunut. He eivät osaa enää leikkiä luontevasti.”   ”Koulussa saa ja pitää olla vaivannäön kultturia. Kaikki opetettava ei ole valmisruokaa ja karkkia.”

Keskusteluteema 2: Jos pajassa nostetut tavoitteet saavutetaan, mitä  hyötyä ja arvoa siitä on:

Opettajien ja yhteisön näkökulmasta nousivat esiin

– Motivaatio, uutta intoa, voimaantuminen –> työn laatu paranee

– Työrauha, ilo ja mielekkyys lisäävät jaksamista/ Kiirettömyys, huomioimisen ilmapiiri

– Syntyy enemmän aitoja kohtaamisia

– Kaikki hyötyvät yhteistyöstä (ei vain yksinsuorttamista)

– Koulussamme on hyvä olla, hyvinvointi ja onnellisuus tukevat oppista

 

Oppilaiden näkökulmasta:

– Oppilaiden oppimismotivaatio paranee (oppimista tapahtuu)

– Oppilaan omien potentiaalien löytäminen

– Kokonaisuuden hahmottaminen, irti sirpaleisuudesta / Syväoppiminen, oman tiedon etsintä tehostuu

– Jää aikaa oikeille asioille: hyvän tavoittelu, arjessa mielekkäiden taitojen oppiminen

– Oppilas on aidosti aktiivinen yhteisön jäsen (ja sitä kautta kunnollinen kansalainen ;-D

 

Sidosryhmien (vanhemmat, yhteistyökumppanit ja muut) näkökulmasta

– Luottamus sidosryhmien välillä kasvaa kumppanuudeksi

– Tiedonkulun helpottuminen

– Resurssit tuovat lisää työpaikkoja (tai sitten ei)

– Saadaan yritys- ja teknologiakumppaneilta rahaa ja palautetta

– Yhteisöllisyys (välittömämpi ja välittävämp)

– Positiivinen julkisuus (Sikulle)

 

Keskusteluteema 3: Missä mennään, mitä (hyvää) koulussa on jo tehty

– ops-iltapäivät, kävelyt ja tarinallisuus koettiin hyvänä. Ettei ole vain pelkkää ops-luennointia.

– Tunne siitä että ”kissa on nostettu pöydälle”

– yhteistyön palikat mahdollisuudet Paulaharjussa pikkukoulua paremmat (pienryhmät

– yhteisöt pajapäivät sekä yhteisopettajaprojektit tuoneet virtaa

– kirjastoyhteistyö (kirjasto muuttanut koulun tiloihin) / Lukuinto-projekti

– ET-ryhmä jaettu kahdelle opettajalle

– oppilashuollollinen tuki tavallista peruskoulua parempaa

– armollisuus itselle (kaikki ei muutu sormennäpäytyksellä yhdellä ops-mahtikäskyllä)

OPS-pajan viitekehyksenä käytetyssä ratkaisukeskeisessä Reateaming-menetelmässä (Ahola, Furman) pyritään fokusoimaan enemmään tavoitteisiin kuin ongelmiin. Tavoitteet halutaan kokretisoida ja kirkasta vaiheittain etenevässa 12 askel askeleelta koostuvassa prosessissa. Muutosvalmennuksessa ihmisten usko omiin mahdollisuuksiinsa saavuttaa asetettu tavoite vahvistuu ja innostus toimia sen  eteen kasvaa.

Lue myös vanhempien ops2016-keskustelusta ja tsekkaa muistiinpanot Padletista