Rantareitti

Pyykösjärven itä- ja pohjoispuolen rantareittiä on suunniteltu vuodesta 2007 ja tarkemmin loppuvuodesta 2010 alkaen. Suunnitelmia esiteltiin 18.1.2011 järjestetyssä esittelytilaisuudessa Paulaharjun koululla ja korjatut suunnitelmat on hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 1.11.2011.

Rantareitti  on osa Pyykösjärveä kiertävää ulkoilureittiä. Rantareitti toteuteaan osin pitkospuilla ja murskepintaisena polkuna (ks. kartta (tulossa)). Reitin varteen sijoitetaan kaksi levähdyspaikkaa, joista toiseen suunnitellaan lintujen tarkkailupaikka, lintulava. Lisäksi on tarkoitus toteuttaa nuotiopaikka koillisrannalle.

Lisäksi tarkoituksena on parantaa polkua välillä Ranta-Koskela – Pyykösjärven uimaranta sekä rakentaa murskepintainen yhdyspolku Ruskontieltä rantareitille. Yhdyspolun alku on Ruskontieltä tulevan tienpätkän päässä, jonne on suunniteltu pienehkö autojen parkkipaikka.

Suunnitellun rantareitin kokonaispituus olisi 2,27 km. Suunniteltu reitti käy lähellä rantaa 410 metrin matkalla.

Linnusto ja vaikutus luontoon

Alueesta on laadittu linnustoselvitys, jonka mukaan rantareitti voidaan linjata noin 5-15 metrin päähän rantaviivasta. Etäisyys vaihtelee maaston mukaisesti. Reitti sijoitetaan nykyisen rantapalteen ja sillä sijaitsevan pensaiston taakse. Tämä vähentää reitillä kulkemisen lintuihin kohdistuvia häiriövaikutuksia. Reitin pääasiallinen käyttötarkoitus on luontoliikunta eikä esimerkiksi mopoliikenne. Tällöin reitin normaalin käytön linnustolle aiheutuva häiriö jää vähäiseksi.

Linnustoselvityksessä selvitettiin Pyykösjärven pesimälinnusto painottuen vesi- ja rantalintuihin. Pesimälinnustoselvityksessä vesilintujen parimäärät ja pesimisalueet selvitettiin piste- ja kiertolaskennoilla ja metsä- ja rantalinnusto kartoituslaskennoilla touko-heinäkuussa 2011.

Rantareitin suunnitelman lähtökohtana on, että alueella tehdään mahdollisimman vähän puuston raivausta linjaamalla reittiä jo olemassa olevia polkureittejä pitkin. Joillain alueilla joudutaan tekemään puuston harvennusta, mutta tarkoituksena on tehdä vain pienimuotoista näkymien avaamista järvelle.

Rakennussuunitelmassa  ei otettu kantaa koirien ulkoiluttamiseen alueella, joten siinä noudatetaan normaaleja kaupungin järjestyssääntöjä.

Hiihtäminen

Rantareitinsuunnittelun yhteydessä tutkittiin mahdollisuuksia toteuttaa hiihtolatu reitin yhteyteen, mutta tarkoituksenmukaista ja edullista ratkaisua tälle ei löytynyt. Ladun sijoittamisella olisi ollut merkittävä vaikutus raivattavan linjan leveyteen. Suunnittelussa päädyttiin entiseen ratkaisuun ladun toteuttamisesta järven jäälle jossa huomioidaan turvallisuuden kannalta heikot alueet järven keskellä ja itäpäässä, joissa järveen syötetään lisävettä. Virallinen pohjustettu hiihtolatuyhteys olisi vaatinut
vähintään 5 metrin levyisen aukon, mikä ei olisi voinut sijaita kevyenliikenteenväylän välittömässä läheisyydessä aurauksesta johtuvien haittojen vuoksi. Lisäksi maasto-olosuhteiden ja alueen maaperän takia hiihtolatua ei ollut mahdollista toteuttaa siten, että siitä olisi tullut turvallinen käyttää. Esimerkiksi reitillä olevien pitkospuiden päälle hiihtoladun rakentaminen ei ole mahdollista. Hiihtäminen on kuitenkin mahdollista edelleen jääladuilla talvella niiden kunnossapitokauden aikana.

 

Toteutuksen aikatauluista päivitetään tähän lisää tietoa myöhemmin.

(Lähteet: Tekninen keskus & teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja liitteineen 1.11.2011)